ULUSAL ANT

Son Osmanlı Mebusan Meclisinin, Erzurum ve Sivas kongrelerinde saptanmış olan ilkeler doğrultusunda şekillendirdiği, Türkiye’nin kabul edebileceği bir barışın koşullarını açıklayan bildirgesi; Misakımillî. Ulusal Ant, 28 Ocak 1920 tarihinde kabul edilmiştir. Bu bildirge genel olarak Ulusal Kurtuluş ve Bağımsızlık Savaşı’nın programı niteliğindedir. Bildirge altı maddeden oluşuyordu. Bu maddeler şunlardır:

1. Mondros Ateşkes Anlaşması’na göre işgal edilen Arap memleketlerinin durumu halkın özgürce kullanacağı oylara göre belirlenecek. Çoğunluğu Müslüman ve Türk halklarından oluşan topraklarsa bölünmez bir bütün olarak kalacaktır.

2. Halk oyuyla ana vatana katılan Kars, Ardahan ve Batum illerinde gerekirse bir daha halk oylaması yapılabilecek.

3. Batı Trakya’nın durumu halkın özgürce kullanacağı oylarla belirlenecek.

4. İstanbul ve Marmara Denizi’nin güvenliği sağlanacak, Boğazlar’ın durumu ilgili devletler arasında yapılacak antlaşmalarla belirlenecek.

5. Azınlıkların hakları, komşu ülkelerde yaşayan Müslüman halkların haklarının korunması şartıyla kabul edilecek.

6. Türkiye’nin siyasî, malî ve adlî tam bağımsızlığı kabul edilecek, bu konuda hiçbir koşulda taviz verilmeyecektir.

Kurtuluş Savaşı sonunda Lozan Barış Antlaşması ile Ulusal Ant, Batı devletlerinin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edildi.www.Ansiklopedim.info