MECELLE

MECELLEOsmanlı Devleti’nde şeriye mahkemeleri adı verilen ve zanlıları din kurallarına göre yargılayan mahkemelerin yanında nizamiye mahkemelerinin kurulmasından sonra 1868′de dayanağını dinsel hukuktan alan bir dizi yasa hazırlanması kararı alındı. Cevdet Paşanın başkanlığında bir Mecelle Cemiyeti kuruldu. Cemiyet, 1868-1876 arasında on altı kitaptan oluşan Mecelle’yi hazırladı. II. Abdülhamit, bütün kitapları yayımlayarak yürürlüğe koyduysa da yeni yasaların hazırlanmasına izin vermedi. Cevdet Paşa, cemiyeti yeniden toplamaya çalıştı. Toplantılardaki tartışmalardan kuşkulanan padişah, 1888′de cemiyeti kapattı. 1916′da toplanan Mecelle Komisyonu, ilk metni birçok bakımdan değiştirdi.

1924′te Cumhuriyet’in ilânından sonra yeni devlet yapısı belirlenirken, dinsel hukuk yerine lâik hukuk kurallarının hazırlanması yoluna gidildi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar sonucunda İsviçre Medenî Kanunu’nun çevirisine dayanan Türk Medenî Kanunu 1926′da yürürlüğe konuldu ve Mecelle yürürlükten kaldırıldı.

İLGİLİ KONULAR

Anayasa, Medenî Kanunwww.Ansiklopedim.info