DİVAN

İslâm devletlerinde idarî yargı, maliye, askerlik ve yönetimle ilgili işleri yürüten kurul. Hz. Ömer döneminde, Muaviye döneminde, Abbasîlerde, Selçuklularda divan farklılıklar içerse de hep devlet işleriyle ilgilenen bir kurum oldu. Osmanlılardaysa, “Divân-ı Hümayun” adıyla, devletin en yüksek merkez kuruluydu.

Önceleri padişahın, sonraları sadrazamın başkanlığında toplanırdı. Tanzimat’tan sonra divanlar yargı ve denetim kurullarına dönüştü. Eyaletlerdeki valilikler ve köylerdeki kadılar da kendi divanlarını oluştururlardı.www.Ansiklopedim.info