YEREL YÖNETİMYEREL YÖNETİMİl, ilçe ya da köy halkının ortak yerel gereksinimlerini karşılayan ve genel karar organları orada yaşayan halk tarafından seçilen kamu tüzel kişisi, mahallî idare. Toplum içinde bireylerin gereksinimlerini karşılayacak kamu hizmetlerinin bölgesel olarak sağlanması için oluşturulan yerel yönetimler, o bölgenin toplumsal, ekonomik ve coğrafî gereklerine uygun olarak çalışırlar. Türkiye’de yerel yönetim kuruluşları; il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. İl özel idareleri, il sınırları içinde ülke yönetiminin yürüttüğü tarım, sağlık ve bayındırlık hizmetlerini yerine getirir. İl özel idaresinin başı validir. Belediyeler, o yörede yaşayan halkın gereksinimlerinin giderilmesi için kurulmuştur. Belediyelerin; yolların yapılması ya da onarılması, çöplerin toplanması, sokakların aydınlatılması, kamuya hizmet veren araçların fiyatlarının belirlenmesi, hastahane, tiyatro, stadyum gibi sağlık, kültür ve spor tesislerinin yapılması, hava gazı ve su sağlanması gibi temel görevleri vardır. Belediyelerin bu görevlerinden bazıları zorunlu, bazıları da bütçeleri elverirse yerine getirecekleri görevlerdir.

Köylerdeki yönetim birimleri ise; köy ihtiyar meclisi, muhtar ve köy derneğidir. İhtiyar meclisi köy için yürütme kararlarını alır. İhtiyar meclisinin üye sayısı köyün nüfusuna bağlıdır. Muhtar, köyün, yasalarla belirtilmiş işlerini yürütmek için o köyde oturanların seçtiği kimsedir ve köy yönetiminin yürütme organıdır. Köyü mahkemelerde temsil edebilir ve ihtiyar meclisiyle köy bütçesini hazırlar. Köy derneği, halkın yönetime katılmasını sağlar. Seçmen niteliğinde, tüm köylülerin içinde bulunduğu bir organdır.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa