VIRGINIA İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİVIRGINIA İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ1776 yılında, Amerika’nın Virginia eyaletinde yaşayan halk temsilcilerinin ilân ettiği bildiri. Virginia İnsan Hakları Bildirisi, demokrasi ve insan haklarının gelişmesi konusunda tüm dünyada olumlu gelişmelere yol açması nedeniyle büyük bir önem taşır.

VIRGINIA İNSAN HAKLARI BİLDİRİSİ’NİN SADELEŞTİRİLMİŞ VE KISALTILMIŞ BAZI MADDELERİ ŞUNLARDIR:
Bu bildiri, Virginia halkının eksiksiz ve özgürce bir araya gelen temsilcileri tarafından ilân edilen bir haklar bildirisidir. Bu haklar, Virginia halkı ve Virginia halkının gelecek kuşakları için yönetimlerinin temeli ve hukukî dayanağı olacaktır.

Madde 1
Tüm insanlar doğuştan eşit derecede özgür ve bağımsızdır. Doğar doğmaz edindikleri belli bazı hakları vardır; siyasal bir topluluk kurdukları zaman, hiçbir antlaşmayla gelecek kuşakları bu haklardan yoksun bırakamaz, onları bu haklardan vazgeçmeleri için zorlayamazlar; yaşama ve özgürlük haklarıyla mülk edinme ve sahip olma, mutluluk ve güvenlik arama ve kazanma olanağı da bunların arasındadır.

Madde 2
Tüm güç, halkta toplanır ve halktan gelir; yetkili kişiler halkın vekilleridirler; halk için çalışırlar; halka karşı her zaman sorumludurlar.

Madde 3
Yönetim; halkın, ulusun ya da kamuoyunun ortak yararı, savunması ve güvenliği için kurulmuştur, bu amaçla kurulmalıdır.

Madde 4
Herkese açık kamu görevinde bulunan kişi ya da topluluklar; kamu yararına ters düşecek, özel ve ayrı kazançlar ya da ayrıcalıklar sağlayamaz; bu görevler devredilemeyecekleri gibi, memurların, milletvekillerinin ve yargıçların makamları da babadan oğula geçmemelidir.

Madde 5
Devletin yasama ve yürütme güçleri, yargılama gücünden ayrı ve bağımsız olmalıdır.

Madde 6
Meclislerde halkın temsilcisi olarak çalışacak kişilerin seçimi serbesttir; topluma bağlılık ve sürekli genel ilgi beslediğine ilişkin yeterli delili alan herkesin oy hakkı vardır.

Madde 9
Hiç kimseden aşırı kefalet parası istenemez; yüksek para cezaları ya da zulüm sayılabilecek, olağan dışı cezalar verilemez.

Madde 11
Mülkiyetle ilgili ya da kişiler arasındaki özel davalarda, eski, bir yöntem olan jüriyle yargılama yöntemine dokunulmamalı ve bu yöntem öteki yargılama yöntemlerine yeğlenmelidir.

Madde 12
Özgürlüğün en güçlü kalelerinden biri de basın özgürlüğüdür; despotik yönetimler dışında basın özgürlüğü asla sınırlandırılamaz.

Madde 13
Vatandaşlar arasından seçilen, silâh eğitimi görmüş kişilerden kurulu, düzenli bir milis gücü, özgür bir ülkenin en uygun, en doğal ve en emin güvenlik aracıdır; barış zamanında sürekli ordular bulundurmak ülkenin iç özgürlüğü için tehlikeli sayılmalı ve bundan kaçınılmalıdır; ordu her durumda, sivil gücün emri altında bulunmalı ve sivil güç tarafından yönetilmelidir.

Madde 14
Halkın bölünmez bir yönetim kurmaya hakkı vardır, bu yüzden bu sınırlar içinde Virginia yönetiminden ayrı, bağımsız bir yönetim kurulamaz ya da oluşturulamaz.

Madde 15
Bir halk ancak adalete, ılımlılığa, tutumluluğa, alçakgönüllülüğe ve erdeme sıkı sıkıya bağlı kalarak her fırsatta temel ilkeleri anarak, özgür bir yönetime ve özgürlüğün nimetlerine sahip olabilir.

Madde 16
Tanrı’ya borçlu olduğumuz görevimiz, dinimiz ve bunu yerine getirme tarzımız, şiddet ve baskıyla değil, ancak irade ve inançla belirlenebilir; bu yüzden herkes dininin gereklerini, vicdanının buyruklarına göre yerine getirme hakkına sahiptir; birbirine karşı Hristiyan sabrını, sevgisini ve merhametini göstermek herkesin görevidir.Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa