GAZEL

Divan edebiyatında beş ile on beş beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, en çok lirik konularda yazılan nazım biçimi. Gazel, divan edebiyatının en yaygın nazım biçimidir.www.Ansiklopedim.info