DİL BİLİMİDillerin yapısını, gelişmesini, dünyadaki yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, yapı, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel ya da karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim dalıdır. Etimoloji de denir.

Dil bilimi, dillerin birbirleriyle karşılaştırılması sonucu doğmuş, daha sonra tarihsel anlamdaki çalışmalarla devam etmiştir. Günümüze kadarki gelişim sürecinde yapısal, toplumsal ve bireysel yanlarıyla her açıdan incelenmesi ve araştırılması söz konusu olmuştur. Dil bilimi çalışmaları şu alanları kapsar: ses bilimi (fonetik), fonoloji, söz dizimi (sentaks), biçim bilimi (morfoloji), anlam bilimi (semantik), sözcük bilimi (leksikoloji), lehçe bilimi (diyalektoloji).Arkadana Yolla
Yazc Dostu Sayfa